Disclaimer

Jan Wooning Meubels (Kamer van Koophandel: 54869560), hierna te noemen Jan Wooning Meubels, verleent u hierbij toegang tot janwooning.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Jan Wooning Meubels behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid

Jan Wooning Meubels spant zich in om de inhoud van janwooning.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op janwooning.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Jan Wooning Meubels.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op janwooning.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Jan Wooning Meubels.Voor op janwooning.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Jan Wooning Meubels nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Jan Wooning Meubels en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Jan Wooning Meubels, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.